Aktualno?ci:
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
Outsourcing IT PDF Drukuj Email

Outsourcing IT - Obs?uga informatyczna firm - Oferta szczegó?owaOutsourcing IT to doskona?e rozwi?zanie dla firm, które chc? skoncentrowa? si? na swojej dzia?alno?ci natomiast funkcjonowanie infrastruktury IT powierzaj? specjalistom. Dzi?ki temu firma oprócz wsparcia technicznego i logistycznego ze strony specjalistów IT obni?a równie? w?asne koszty. Outsourcing IT w TRUSTCOM to pewno??, ?e wszelkie zadania powierzone naszej firmie b?d? wykonane solidnie i profesjonalnie

Za g?ówny cel stawiamy sobie odci??enie Pa?stwa firmy z problemów z infrastruktur? informatyczn?, a tak?e doradztwo i pomoc we wprowadzaniu nowych rozwi?za?. Pa?stwa personel otrzyma wsparcie i pomoc techniczn?. Ka?dy z Pa?stwa pracowników b?dzie móg? zasi?gn?? porady u naszych specjalistów lub zg?osi? problem.

 

W ramach Outsourcingu IT oferujemy:

 • Zdalne serwisowanie oprogramowania stacji roboczych i serwerów.
 • Serwisowanie sprz?tu u klienta.
 • Monitorowanie i serwisowanie stacji roboczych oraz serwerów.
 • Instalacja, aktualizacja oraz konfiguracja oprogramowania stacji roboczych oraz serwerów.
 • Rekonfiguracja sprz?tu pogwarancyjnego.
 • Usuwanie b??dów w oprogramowaniu stacji roboczych oraz serwerów.
 • Zarz?dzanie bezpiecze?stwem sieci.
 • Regularne sporz?dzanie kopii zapasowych (backup) danych znajduj?cych si? na stacjach roboczych i serwerach.
 • Doradztwo w zakresie informatyzacji firmy.
 • Dostawa sprz?tu komputerowego.
 • Budowa i modernizacja sieci komputerowych.
 • Serwis instalacji sieci komputerowych.

 

Jakie modele wspó?pracy proponujemy?

Nasz? wspó?prac? z Pa?stwa realizujemy na kilka sposobów. Ka?dy z modeli mo?e by? ze sob? ??czony i tylko od Pa?stwa indywidualnych potrzeb zale?y, które modele wspó?pracy b?dziemy realizowa? w Pa?stwa firmie. Ze swojej strony proponujemy nast?puj?ce formy wspó?pracy:

 • Na miejscu (OnSite Model) - nasz specjalista wykonuje zlecone zadania na miejscu u Pa?stwa w firmie. Dotyczy to równie? usuwania usterek sprz?tu i oprogramowania.
 • Zdalnie (OffSite Model) - wszystkie zadania s? wykonywane zdalnie przez naszego specjalist? bez konieczno?ci przebywania u Pa?stwa w firmie. Dzi?ki temu mo?emy wykona? wi?kszo?? zda? takich jak usuwanie usterek oprogramowania, aktualizacje oprogramowania, zmiana ustawie? systemowych i wiele innych. W szczególnych przypadkach nasz specjalista uda si? do Pa?stwa firmy w celu usuni?cia ewentualnych problemów, które b?d? niemo?liwe do usuni?cia online.
 • Telefonicznie - nasz specjalista poprzez telefon b?dzie instruowa? Pa?stwa krok po kroku co nale?y wykona? aby usun?? ewentualne problemy. Ch?tnie te? odpowiemy na Pa?stwa pytania. W przypadku wi?kszych problemów nic nie stoi na przeszkodzie ?eby zlecenie serwisowe zrealizowa? online lub osobi?cie przez naszego specjalist?.
 • Model mieszany - W tym modelu ??czymy wszystkie 3 metody. W swoim dzia?aniu stawiamy na bezpo?redni kontakt z klientem. Dlatego to od Pa?stwa b?dzie zale?a?o, który model b?dzie przewa?aj?cy.

 

Jakie korzy?ci przyniesie Pa?stwu wspó?praca z nami?

 • Koncentracj? Pa?stwa firmy na kluczowych zadaniach swojej dzia?alno?ci.
 • Brak konieczno?ci tworzenia nowego stanowiska pracy
 • Redukcj? kosztów prowadzenia specjalistycznych szkole?.
 • Brak ryzyka zwi?zanego z wypadkami losowymi (choroba, urlop pracownika).
 • Zmniejszenie kosztów zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci (US, ZUS).
 • Brak konieczno?ci zapewnienia dodatkowych przywilejów.
 • Wzrost konkurencyjno?ci Pa?stwa firmy.
 • Szybko?? i skuteczno?? rozwi?zywania problemów.
 • Niezawodno?? i bezpiecze?stwo infrastruktury IT.
 • Jako?? us?ug IT.
 • Wsparcie techniczne dla Pa?stwa pracowników.
 • Zwi?kszona wydajno?? systemów IT.
 • Zadowolenie pracowników.

 

Gwarancje

Na wszystkie prace serwisowe udzielamy 6 miesi?cy gwarancji, na zakupione komponenty zgodnie z gwarancj? producentów.

Chcemy aby Pa?stwa pracownicy mieli pe?n? swobod? przy wspó?pracy z naszymi specjalistami dlatego z ka?dym z naszych klientów podpisujemy umow? gwarantuj?c? zachowanie pe?nej poufno?ci przez naszych specjalistów i ochron? wszystkich danych obs?ugiwanej firmy.

Nasz personel posiada gruntowne wykszta?cenie zgodne z zakresem oferty oraz wieloletnie do?wiadczenie z zakresu obs?ugi IT.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug. W przypadku pyta? prosimy o kontakt na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ' ); // ]]> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. // lub poprzez formularz kontaktowy znajduj?cy si? w dziale Kontakt.

 

Zapraszamy do wspó?pracy!