Aktualno?ci:
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
Rozwi?zania sieciowe PDF Drukuj Email

Rozwi?zania SiecioweSzukaj? Pa?stwo skutecznych i niezawodnych rozwi?za? sieciowych?

Jeste?my w stanie zaproponowa? Pa?stwu niemal ka?de istniej?ce rozwi?zanie sieciowe z zakresu sieci lokalnych (LAN) czy rozleg?ych (WAN). Medium transmisyjne rwnie? nie stanowi dla Nas problemu. Skupiamy si? zarwno na rozwi?zaniach bezprzewodowych jak i na tradycyjnych po??czeniach przewodowych. Wszystkie sieci s? wykonywane przez Nas bardzo starannie z zachowaniem wymaganych standardw. Nasze rozwi?zania sieciowe tworzymy niezale?enie od platformy systemowej. Wykonujemy sieci zarwno pracuj?ce z systemami z rodziny Windows (w tym tak?e Windows Server) jak rwnie? Unix (Linux).

Co oferujemy?

 • Instalacja, konfiguracja oraz administracja systemami Windows (w tym serwerowymi odmianami Windows Server 2003 i Windows Server 2008) oraz systemami Linux (Debian, Ubuntu itp.).
 • Instalacja i konfiguracja us?ug sieciowych takich jak poczta elektroniczna (SMTP/POP3/IMAP), serwer www (IIS, Apache), DNS i wiele innych.
 • Monitorowanie serwerw i us?ug.
 • Tworzenie kopii zapasowych (tzw. backup).
 • Rejestracja i utrzymywanie domen internetowych.
 • Projektowanie i tworzenie sieci komputerowych (lokalnych i rozleg?ych).
 • Modernizowanie i rozbudowa sieci komputerowych (lokalnych i rozleg?ych).
 • Projektowanie i tworzenie sieci bezprzewodowych.
 • Modernizowanie i rozbudowa sieci bezprzewodowych.
 • Hosting (HEXCOM.NET).
 • Rozwi?zania VoIP (Telefonia internetowa).
 • I wiele innych.

Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani szczeg?ow? ofert? prosimy wybra? interesuj?c? sekcj? z poni?szych opcji. W przypadku pyta? prosimy o kontakt pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez formularz kontaktowy znajduj?cy si? w dziale Kontakt.

Lokalne sieci komputerowe (LAN)

Lokalne Sieci Komputerowe (LAN) - Projektowaniem, budow? oraz modernizacj? sieci komputerowych zajmujemy si? kilka lat. Przez te kilka lat zdobyli?my do?wiadczenie, ktre gwarantuje to, ?e nasi klienci otrzymuj? niezawodne rozwi?zania najwy?szej klasy. Ka?de tworzenie lub modernizacja sieci jest poparta projektem oraz ustaleniami zgodnymi z sugestiami klienta. W projektach naszych sieci uwzgl?dniamy mo?liwo?? przysz?ej modernizacji i rozbudowy. Ka?de aktywne urz?dzenie jest opisane (wraz z konfiguracj?) co umo?liwia ?atwe i szybkie wprowadzanie modyfikacji. Wszystko to czyni z naszych sieci skuteczne narz?dzie w prawid?owym procesie funkcjonowania ka?dej firmy. Ka?da wykonana sie? jest sprawdzana pod k?tem ochrony przed nieautoryzowanym dost?pem czytaj wi?cej...

Rozleg?e Sieci Komputerowe (WAN) - Oferta szczeg?owa Rozleg?e Sieci Komputerowe (WAN) - Szukaj? Pa?stwo skutecznych rozwi?za?, ktre po??cz? ze sob? oddzia?y Pa?stwa firmy? Proponujemy rozwi?zania z zakresu sieci rozleg?ych WAN. Swoim klientom proponujemy rwnie? zastosowanie rozwi?za? VPN dzi?ki czemu mog? Pa?stwo korzysta? z zasobw sieci odleg?ego oddzia?u tak jakby?cie fizycznie znajdowali si? na miejscu. Dok?adamy rwnie? wszelkich stara? aby przesy?anie danych odbywa?o si? w sposb bezpieczny i poufny czytaj wi?cej...
Sieci Bezprzewodowe (WLAN) - Oferta szczeg?owa
Sieci bezprzewodowe (WLAN) - Nie wsz?dzie tradycyjne przy??cza do sieci s? mo?liwe. Pomimo tego nic nie stoi na przeszkodzie aby mieli Pa?stwo dost?p do swoich danych. W takim przypadku proponujemy zastosowanie rozwi?za? bezprzewodowych. Stosujemy zarwno technologie pracuj?ce w cz?stotliwo?ci 2,4Ghz jak i 5,4Ghz. Wraz z zatwierdzeniem standardu przesy?ania danych "n" sieci bezprzewodowe zyska?y szybko?? transferu jaki nigdy wcze?niej nie by? mo?liwy. Dzi?ki temu cz?sto w odpowiednich warunkach, transfer danych w sieciach bezprzewodowych odbywa si? p?ynniej ni? w przypadku sieci tradycyjnych. Sieci WLAN to idealne rozwi?zania do ??czenia ze sob? kilku budynkw, hal magazynowych itp. czytaj wi?cej...
Hosting (TRUSTHOST) - Oferta szczeg?owa
Hosting (HEXCOM.NET) - Ci?g?a praca z sieciami komputerowymi oraz administracja r?nymi us?ugami sieciowymi umo?liwia nam zaoferowanie Pa?stwu us?ugi wydajnego i niezawodnego hostingu. Szukaj? Pa?stwo rozwi?za? hostingowych, ktre zapewni? dost?p do Pa?stwa serwisw www na poziomie 99,9%? Taki w?a?nie hosting gwarantujemy z w?asnej strony. Dodatkowo otrzymuj? Pa?stwo ca?odobow? pomoc techniczn? oraz dost?p do forum, gdzie rwnie? mog? Pa?stwo skorzysta? z pomocy naszych technikw i innych u?ytkownikw. Wszystko to gwarantuje, ?e Pa?stwa firmowe serwisy b?d? dost?pne dla Waszych klientw niezale?nie od pory dnia i nocy. Dla naszych dotychczasowych klientw korzystaj?cych z innych naszych us?ug - promocyjne ceny na hosting czytaj wi?cej...
Monitoring Sieci - Oferta szczeg?owa Monitoring sieci - Jako firma zajmuj?ca si? technologami sieciowymi proponujemy Pa?stwu us?ug? monitoringu sieci lan/wan. Dzi?ki temu jeste?my w stanie sprawdzi? jakie us?ugi (lub u?ytkownicy) powoduj? najwi?ksze obci??enia w sieci, czy przep?yw danych odbywa si? p?ynnie i czy sie? jest dobrze zabezpieczona przed ingerencj? osb trzecich. Wszystkie zebrane informacje przekazujemy Pa?stwu w formie raportu wraz z sugestiami co mo?na poprawi?/ulepszy? czytaj wi?cej...
Zarz?dzanie - Administracja Serwerami - Oferta szczeg?owa Zarz?dzanie (Administracja) serwerami - Powierzaj?c Nam zarz?dzanie Pa?stwa serwerem mog? Pa?stwo skupi? si? na dzia?alno?ci Pa?stwa firmy. Ze swojej strony zapewniamy 24 godzinn? opiek? nad Pa?stwa danymi, zapewniaj?c nie tylko poprawne dzia?anie ale rwnie? bezpiecze?stwo. Realizujemy wszelkie modyfikacje na Pa?stwa ?yczenie, instalujemy aktualizacje oraz poprawki. Dodatkowo Pa?stwa serwer jest monitorowany 24/7/365. W przypadku pojawienia si? problemw nasi specjali?ci natychmiast reaguj? zapewniaj?c dost?pno?? Pa?stwa danych oraz serwisw uruchomionych na Pa?stwa serwerze czytaj wi?cej...