Aktualno?ci:
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
Sieci bezprzewodowe PDF Drukuj Email

Sieci bezprzewodowe - Oferta szczeg?owaW niektrych sytuacjach zastosowanie tradycyjnych po??cze? przewodowych jest niemo?liwe lub mocno utrudnione. A czasami niemile widziane przez kierownictwo (np. ze wzgl?du na odnowiony budynek, elewacje lub ?ciany). W takich sytuacjach proponujemy rozwi?zania bezprzewodowe (WLAN).

Rozwi?zania bezprzewodowe oprcz zmniejszenia ilo?ci przewodw zapewniaj? zwi?kszon? mobilno?? pracownikw. Dzi?ki temu w sytuacjach gdzie zaistnieje konieczno?? szybkiego dost?pu do firmowych danych b?dzie to mo?liwe wsz?dzie tam gdzie znajduje si? zasi?g firmowej sieci (np. magazyny, hale produkcyjne, inne budynki).


Dlaczego warto zdecydowa? si? na sie? bezprzewodow??

 • Mobilno?? - bez wzgl?du na lokalizacj? Pa?stwa pracownicy b?d? mieli dost?p do informacji niezb?dnych do wykonywania swoich obowi?zkw. Mobilno?? sieci bezprzewodowych oferuje mo?liwo?ci i funkcje, ktre nie s? dost?pne przy tradycyjnych przewodowych po??czeniach.
 • Bezproblemowa instalacja - utworzenie i uruchomienie sieci bezprzewodowej jest z regu?y du?o szybsze i prostsze ni? w przypadku tradycyjnych po??cze? kablowych. Przy sieciach bezprzewodowych zb?dne jest wykonywanie przepustw, uk?adanie kabli itp. czynno?ci.
 • Elastyczno?? - Zastosowanie sieci bezprzewodowej sprawdza si? tam gdzie tradycyjne po??czenia przewodowe s? niemo?liwe.
 • Redukcja kosztw instalacji - W przypadku rozwi?za? bezprzewodowych koszt wdro?enia (instalacji) mo?e by? pocz?tkowo wy?szy. Nie mniej jednak mo?liwo?? bezproblemowego wprowadzania zmian (przenoszenia) powoduje, ?e tak naprawd? koszty si? redukuj?.
 • Skalowalno?? - Urz?dzenia bezprzewodowe mo?na bezproblemowo wdra?a? jako rozwi?zania dla kilku u?ytkownikw jak rwnie? kilkuset z mo?liwo?ci? roamingu. Dzi?ki temu rozwi?zania WLAN mo?na stosowa? niezale?nie od topologii sieci.

Co oferujemy?

Proponujemy Pa?stwu nasze us?ugi przy konstruowaniu sieci bezprzewodowej. Nasza wiedza, do?wiadczenie oraz umiej?tno?ci gwarantuj?, ?e od projektu do finalizacji Pa?stwa sie? b?dzie tworzona na najwy?szym poziomie z zachowaniem wszystkich aspektw, ktre wp?ywaj? na poprawne dzia?anie sieci WLAN. Ka?dy projekt sieci jest poprzedzony pomiarami i wizj? lokaln? - wszystko to gwarantuje, ?e Pa?stwa sie? b?dzie dzia?a?a najlepiej jak to mo?liwe.

W ramach wdro?enia/konstrukcji sieci WLAN proponujemy:

 • Budowa sieci bezprzewodowych
 • Modernizacja/rozbudowa sieci bezprzewodowych
 • Doradztwo oraz wsparcie techniczne

W sk?ad projektowania sieci bezprzewodowych wchodzi:

 • Poznanie potrzeb naszego klienta.
 • Zdefiniowanie celu wdro?enia.
 • Wizja lokalna zasobw (lokalizacja, infrastruktura, plany budynkw itp.).
 • Opracowanie specyfikacji logicznej oraz okre?lenie wst?pnych parametrw sieci.
 • Dokonanie pomiarw.
 • Przetworzenie pomiarw w specjalistycznym oprogramowaniu.
 • Opracowanie teoretyczne systemu.
 • Dokonanie ew. poprawek w systemie.
 • Wybr rozwi?zania.
 • Wykonanie dokumentacji.

W ramach budowy sieci bezprzewodowych proponujemy:

 • Projektowanie, przygotowanie dokumentacji wykonawczej.
 • Pomoc i wsparcie w przypadku konieczno?ci uzyskania dodatkowych pozwole?.
 • Przygotowanie infrastruktury.
 • Dostawa urz?dze?.
 • Instalacja urz?dze? oraz anten.
 • Konfiguracja urz?dze?.
 • Uruchomienie systemu i jego wst?pne testowanie.
 • Optymalizacja systemu.
 • Integracja z pozosta?ymi systemami (o ile zosta?o to uj?te w projekcie/umowie).
 • Testy powykonawcze systemu.
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Szkolenie pracownikw (o ile zosta?o to przewidziane w umowie).

W ramach rozbudowy/modernizacji sieci bezprzewodowej proponujemy:

 • Optymalizacj? konfiguracji urz?dze? tworz?cych sie? bezprzewodow?,
 • Modernizacj? infrastruktury sieciowej.
 • Audyt sieci.

W przypadku modernizacji sieci konieczne jest wcze?niejsze poznanie roz?o?enia sieci poprzez dokonanie wizji lokalnej. Dzi?ki temu modernizacja i optymalizacja zostanie przeprowadzona w najbardziej efektywny sposb. Pozwoli to rwnie? oceni? wielko?? modernizacji i przebudowy sieci.

W ramach wsparcia technicznego i doradztwa oferujemy:

 • Napraw? i/lub wymian? urz?dze? sieciowych.
 • Pomoc w obs?udze urz?dze? sieciowych.
 • Pomoc w konfiguracji.
 • Sprz?t zast?pczy.
 • Szkolenie personelu.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty. W przypadku pyta? prosimy o kontakt e-mailowy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez formularz kontaktowy znajduj?cy si? w dziale Kontakt.

Zapraszamy do wsp?pracy!