Aktualno?ci:
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
Wdro?enia Open Source PDF Drukuj Email

Wdro?enia Open Source - Oferta szczeg?owaOpen Source niesie ze sob? ogromne mo?liwo?ci, ktre umiej?tnie wykorzystane potrafi? przynie?? du?o korzy?ci. Technologie Open Source doskonale sprawdzaj? si? w ?rodowisku biznesowym. Open Source, to oszcz?dno??, ale tak?e stabilno?? i bezpiecze?stwo danych.

Open Source to oprogramowanie, ktre jest udost?pniane wraz z kodem ?rd?owym nie podlegaj?cym patentom i nie chronionym odp?atnymi licencjami producentw. Umo?liwia to dowoln? modyfikacj? oprogramowanie w zale?no?ci od potrzeb.

Tworzenie oprogramowania Open Source niczym nie odbiega od profesjonalnie tworzonego oprogramowania. Tym bardziej, ?e wi?kszo?? krytycznych systemw dla biznesu oparta jest o oprogramowanie Open Source.

Coraz cz??ciej Otwarte Oprogramowanie znajduje zastosowanie w wielu firmach na ca?ym ?wiecie. Tym bardziej, ?e w porwnaniu z zamkni?tym oprogramowaniem, oprogramowanie Open Source jest du?o ta?sze a co wa?niejsze du?o stabilniejsze. Dodatkowym argumentem jest to, ?e nic nie stoi na przeszkodzie aby firma/organizacja mog?a bez przeszkd dostosowa? oprogramowanie do swoich wymogw. Oprogramowanie Open Source daje mo?liwo?? ingerowania w kod programu i jego modyfikacji co w przypadku oprogramowanie zamkni?tego jest niemo?liwe. Warto te? doda?, ?e wi?kszo?? komercyjnych programw ma swoje bezp?atne odpowiedniki.

O tym jak wielki potencja? drzemie w oprogramowaniu Open Source dostrzeg?y najwi?ksze firmy z bran?y IT. Swoje wsparcie dla spo?eczno?ci Open Source oferuj? m.in: HP, Intel, IBM, Novell, Nokia, Google i wiele innych firm nie tylko z sektora IT.

Dlaczego warto korzysta? z Open Source w firmie?

  • Oszcz?dno?? pieni?dzy. Dzi?ki temu, ?e aplikacje Open Source s? dost?pne bezp?atnie nie ponosz? Pa?stwo kosztw zakupu licencji i ich p?niejszego odnawiania. Jedynym kosztem jest wdro?enie systemu.
  • Wolno?? wyboru dostawcy. Jako, ?e systemy Open Source nie s? produkowane przez jeden podmiot komercyjny maj? Pa?stwo mo?liwo?? wyboru firmy, ktra wdro?y program i b?dzie go p?niej obs?ugiwa?. Je?li jeden dostawca nie spe?nia Pa?stwa oczekiwa? mog? Pa?stwo wybra? innego.
  • Mo?liwo?? modyfikacji. Program zamkni?ty odcina Pa?stwa od mo?liwo?ci dokonywania w nim zmian. Je?li potrzebuj? Pa?stwo aby dana funkcja dzia?a?a inaczej musz? Pa?stwo poczeka?, a? producent wyda odpowiedni? aktualizacj?. W przypadku systemw o otwartym kodzie ?rd?owym mo?na dopasowa? aplikacj? ?ci?le do potrzeb firmy: usun?? niepotrzebne funkcje, zmieni? wygl?d, zmieni? sposb prowadzenia oblicze? itd.

Ogromna oferta systemw Open Source sprawia, ?e mo?na je wykorzysta? we wszystkich obszarach dzia?alno?ci firmy.

W ramach wdro?enia oprogramowania Open Source oferujemy

  • Analiz? i w?a?ciwy dobr oprogramowania.
  • Wdro?enie, konfiguracje i modyfikacje oprogramowania.
  • Szkolenie pracownikw z zakresu obs?ugi nowego oprogramowania.
  • Wsparcie techniczne oraz doradztwo IT.
  • Cykliczne aktualizacje oprogramowania.
  • Opracowanie dokumentacji, poradnikw, instrukcji obs?ugi.

Na Pa?stwa ?yczenie przeprowadzimy analiz? mo?liwo?ci u?ycia systemu Linux w Pa?stwa firmie.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty. W przypadku pyta? prosimy o kontakt na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ' ); // ]]> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. // lub poprzez formularz kontaktowy znajduj?cy si? w dziale Kontakt.